VAKFIN ORGANLARI

Vakfın 3 organı bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla aşağıda belirtilmiştir.

    a.) Mütevelli Heyeti,
    b.) Yönetim Kurulu,
    c.) Denetim Kurulu,

a.) Mütevelli Heyeti vakfın en üst düzey karar organıdır, On altı üyeden oluşur.Senede bir defa olağan toplantı yapılır, Burada alınan kararlar Mütevelli Heyeti karar defterine yazılır. Yönetim Kurulu bu kararları yıl içerisinde uygulamakla yükümlüdür.

b.) Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyetinin belirlediği esaslar içerisinde Vakfın günlük aktivitelerini yapar ve ayda bir toplanır, Toplantı zaptı Yönetim Kurulu Kararları defterine yazılır, Ayrıca Mütevelli Heyeti Toplantısı sonrası Vakıf Genel Müüdürlüğü Vakıf Bilgi Yönetim Sistemine girilerek Ek2-Yıllık Beyanname ve Ek 7-İç Denetim Raporu Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne internet ortamında yollanır, Islak imzalı bir adet Ek 7-İç Denetim Raporu Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne posta ile veya elden verilir.

c.) Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti adına Vakfın faaliyetlerini ve hesaplarını denetler, Denetim Kurulu her sene Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesi vakfın hesaplarını inceler. Gelir-Gider Tabloları ve Banka-Kasa hesaplarını inceler ve yapılan harcamaların vakfın amaçları doğrultusunda harcandığını denetler. Bir iç denetim raporu hazırlar, bu raporun bir orijinali ilgili Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne yollanır ve bir kopyası da internet ortamında Ek 7-İç Denetim Raporu Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne yollanır.


Çulcuoğlu Sitesi B-3 | Sedatkent Sok. 8-E | Çayırbaşı Mah.| Büyükdere-Sarıyer 34453 Istanbul / Turkey

Tel: +90 (532) 255 56 20 Tel: +90 (539) 103 75 02

info@culcuogluvakfi.org | www.culcuogluvakfi.org